Aktualności

RSS

Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems przekazało w poniedziałek 22 sierpnia 2016 roku do spółki Enea Wytwarzanie propozycję zaktualizowanego harmonogramu budowy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. Główną przyczyną zmian w harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne. Konsorcjum ukończy prace w roku 2017. Zaproponowany ostateczny termin zakończenia budowy bloku zgodnie z propozycją zaktualizowanego harmonogramu wyznaczony został na 19 grudnia 2017 roku.
Polimex Energetyka, spółka z Grupy Polimex-Mostostal, zrealizuje dostawy konstrukcji stalowych na potrzeby budowanego bloku nr 11 w Elektrowni Turów. Zakres dostaw obejmuje konstrukcje ścian i pomostów budynku kotła. Kontrakt o wartości ponad 38 mln zł netto będzie realizowany od marca 2017 r. Zlecającym jest spółka Budimex SA Tecnicas Reunidas SA - Turów Spółka Cywilna.
Oferta spółki Polimex Energetyka należącej do GK Polimex-Mostostal złożona w konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH na budowę w formule „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz instalacji dystrybucji popiołu suchego w Elektrowni Pomorzany została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza. Spółka Polimex Energetyka otrzymała od PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra zawiadomienie o wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej. Wartość oferty wynosi 97 mln zł netto. Instalacja ma pracować na potrzeby…
Spółka Polimex Energetyka z Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal podpisała kontrakt m.in. na montaż części ciśnieniowej kotła w Elektrowni Jaworzno III, którego wartość przekracza 118 mln zł netto. 14 lipca 2016 r. spółka Polimex Energetyka podpisała ze spółką celową Rafako, powołaną do realizacji kontraktu w Jaworznie – E003B7 sp. z o.o., kontrakt na wykonanie w ramach realizacji Bloku o mocy 910 MW w Jaworznie montażu części ciśnieniowej kotła, przeprowadzenia prób oraz współuczestnictwa w rozruchu Pakietów I, II…
Spółka Naftoremont-Naftobudowa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, podpisała umowę z Grupą Lotos na wykonanie prac remontowych instalacji technologicznych. Wartość umowy to prawie 25 mln zł netto. W ramach zawartej 22 czerwca br. umowy Naftoremont-Naftobudowa wykona prace remontowe instalacji technologicznej. Modernizacja zostanie wykonana podczas postoju remontowego „Wiosna 2017”. Wśród prac zaplanowano m.in. remonty rurociągów, pieca, instalacji i aparatury rafineryjnej – zbiorników, chłodnic…
Jacek Czerwonka został we wtorek 7 czerwca 2016 roku odwołany przez radę nadzorczą z funkcji wiceprezesa zarządu Polimex-Mostostal. Obecnie zarząd Polimex-Mostostal liczy trzech członków.
Zysk netto Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I kwartał 2016 r. wyniósł 26,3 mln zł. Utrzymana została tendencja spadkowa kosztów ogólnego zarządu, które ukształtowały się na poziomie niższym niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 641,9 mln zł. Na ten wynik największy wpływ miała realizacja projektów w segmencie energetyki (przychody ze sprzedaży wyniosły 480 mln zł) oraz sprzedaż generowana…
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal powołało do rady nadzorczej Polimex-Mostostal Przemysława Lecha Figarskiego. Przemysław Lech Figarski jest doświadczonym menadżerem z wiązanym od lat z sektorem finansowym. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek. Rada nadzorcza Polimex-Mostostal liczy obecnie osiem osób.
Zarząd Polimex-Mostostal zamierza w dalszym ciągu rozwijać Spółkę i Grupę Kapitałową. Celem Zarządu jest ugruntowanie pozycji Spółki w strategicznych segmentach jej działalności, kontynuowanie wzrostu przychodów i poprawa rentowności całej Grupy. Zarząd, zgodnie ze swoimi deklaracjami, będzie dążył do realizacji wizji Spółki jako jednego z filarów polskiej gospodarki. Z uwagi na postawione sobie cele i zidentyfikowane potrzeby Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu w Spółce wnikliwego i szczegółowego audytu…
Nowym prezesem spółki Polimex Energetyka został Mirosław Skowron, który od 1 kwietnia 2016 roku zastąpił na tym stanowisku Jacka Czerwonkę, odwołanego z tej funkcji 31 marca. Natomiast prezesem spółki Naftoremont-Naftobudowa został Marek Osek. Został on powołany 1 kwietnia 2016 roku. Maciej Barycki z dniem 31 marca został odwołany ze swojej funkcji. Rada Nadzorcza Polimex Energetyka odwołała ze stanowiska wiceprezesa spółki Tomasza Raweckiego. Nowy prezes Polimex Energetyka, Mirosław Skowron, posiada wieloletnie…