Jakość usług

Jakość
Wysoką jakość oferowanych usług przez Polimex Energetyka potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty:
 1. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
 2. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań ISO 45001:2018 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 3. Certyfikat SCC-P System zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia i środowiska - wersja PL; wersja ENG; wersja DE
 4. Certyfikat Nr. PL04/G/0001/21 - spełnienia wymagań stawianym firmom produkującym urządzenia i zespoły ciśnieniowe w ramach modułu G dyrektywy 2014/68/EU, uprawniający do znakowania urządzeń znakiem CE 0090
 5. Certyfikat Nr. TTP-PW02-1-0092-0057.20.01 - potwierdzający spełnienie wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3843-2
 6. Certyfikat Nr. 10/TSM/2023/TT - uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE w połączeniu z AD 2000-Merkblatt W 0.
 7. Decyzja nr UC-27-216-E/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 8. Decyzja nr UC-27-216-M/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.
 9. Decyzja nr UC-27-216-N/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.
 10. Decyzja nr UC-27-216-P/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.
 11. Decyzja nr UC-27-216-W/1-19 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
 12. Decyzja nr UD-27-203-N/3-17 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do naprawy podestów ruchomych, suwnic, wózków jezdniowych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych
 13. Decyzja nr UD-27-203-P/1-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do modernizacji podestów ruchomych, suwnic, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągarek, wózków jezdniowych.
 14. Cert Nr 2827-CPR-PW01-1-0092-0179.22.00 zgod. zakładowej KP wg PN-EN 1090-1_PL - zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy  EXC4.
 15. Poz. 15. Certyfikat Zgodności UE Nr.: 96635/JN/001/04/1, Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433 stwierdza, że Polimex Energetyka Sp. z o.o. spełnia wymagania modułu A2 Dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 211), niżej wymienione urządzenia mogą być znakowane numerem JN: 1433, Rodzaj wytarzanych urządzeń: Rurociągi technologiczne – stalowe.