Struktura Organizacyjna Polimex Mostostal

Struktura

W Polimex Mostostal w sierpniu 2019 r. została wdrożona nowa struktura organizacyjna.

Spółka dopasowuje się do dynamicznie zmieniającego otoczenia rynkowego i stawianych przed nią celów. 

Struktura porządkuje organizację i przypisuje podległość jednostek organizacyjnych m.in. Biura Zarządu, Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Biura Informatyki, Biura Personalnego, Działu Komunikacji i PR oraz spółek: Mostostal Siedlce, Polimex-Mostostal ZUT, Stalfa, Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych, Polimex Mostostal Wschód pod Prezesa Zarządu Polimex Mostostal. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych nadzoruje obszar finansowo-ekonomiczny Spółki, czyli prace biur: Kontrolingu, Finansowo-Księgowego, Zarządzania Finansami, Biura Nadzoru Właścicielskiego, Dezinwestycji i Nieruchomości, Biura Zakupów, Biura Obsługi Gwarancyjnej, Biura Prawnego i działów:  Podatkowego, Zarządzania Ryzykiem. Pod Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych podlegają spółki zależne z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal: Polimex Energetyka, Naftoremont-Naftobudowa, Polimex Budownictwo, Polimex Opole, Polimex Operator i Infrastruktura Drogowa oraz cały obszar operacyjny Spółki. Nadzoruje on pracę biur: Kontrolingu Operacyjnego, Marketingu i Oferowania, Wsparcia Biznesu, Technicznego, Projektów Strategicznych, Biura BHP i Działu Ochrony Środowiska.

Poniżej prezentujemy strukturę organizacyjną prezentującą podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki:

SO PxM 08_2019
Fix
Fix