Infrastruktura drogowa Sp. z o.o.

Zakres działalności

Infrastruktura Drogowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana do życia dnia 22.10.2015 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595576.

W dniu 25.07.2017 r. pomiędzy „Polimex-Mostostal” SA, a Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o. została zawarta Umowa Wniesieniem Aportem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Aportem zostało wniesiony do Spółki m.in. majątek rzeczowy, umowy, referencje, pracownicy.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy WA.XII NS-REJ.KRS/077550/17/678 z dnia 04.10.2017 r. został zarejestrowany Aport Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (na podstawie Umowy Aportowej zawartej pomiędzy „Polimex-Mostostal” SA, a Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o.)  

„Polimex-Mostostal” SA posiada 100% udziałów Spółki.