PROGRAM BLOKI 200+

200+
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ZMIANY REŻIMU PRACY BLOKÓW ENERGETYCZNYCH KLASY 200 MWE

Komisja Konkursowa NCBR pozytywnie oceniła Metodę poprawy elastyczności bloków klasy 200MW, opracowaną przez Konsorcjum Wykonawców, w skład którego wchodziły Polimex Mostostal S. A. – Lider Konsorcjum, Polimex Energetyka sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Energoprojekt - Warszawa S.A., Transition Technologies S.A., Transition Technologies – Advanced Solutions sp. z o.o., Transition Technologies-Control Solutions sp. z o.o. .

Realizacja Programu odbywała się na podstawie zawartej pomiędzy NCBiR oraz Konsorcjum Umowy o wykonanie i finansowanie projektu w programie „Bloki 200+” z dnia 7 czerwca 2018 roku, której przedmiotem było przeprowadzenie prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnej, referencyjnej, testowej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii modernizacji bloków energetycznych parowych, podkrytycznych, klasy 200MWe, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym, zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i utrzymania i dostosowania ich do nowych wymagań i określonego reżimu pracy z większą zmiennością obciążenia i z dużą liczą odstawień i uruchomień.

Konsorcjum opracowało zestaw działań modernizacyjnych składających się na opracowaną Metodę:

D01    Zabudowa parowej nagrzewnicy, powietrza do młynów na by-passie głównego kanału powietrza pierwotnego do młynów węglowych w budynku kotłowni:

 • Podgrzew powietrza pierwotnego do młynów  węglowych do 110ºC;
 • Wygrzewanie młynów węglowych;
 • Szybsza „zgoda” na podanie pyłomieszanki do młynów;
 • Ograniczenie zużycia mazutu podczas uruchomienia bloku;
 • Skrócenie czasu rozruchu ze stanów: zimnego, ciepłego, gorącego;
 • Największy wpływ na skrócenie czasu rozruchu;
 • Para technologiczna z kolektora międzyblokowego 1,7 MPa.

D02    Wykonanie częściowego by-passu ECO w postaci kanałów gorących spalin z kanału II ciągu kotła sprzed ECO w kotłowni do kanału zewnętrznego spalin za LUVO do SCR (po obydwu stronach kotła):

 • Utrzymywanie temperatury spalin przed wlotem do SCR >321 ºC;
 • Umożliwienie osiągniecia minimum technicznego 40% WMT;
 • Praca w zakresie 40-80% WMT;
 • Praca SCR w zakresie 40-100% WMT z zadaną wartością tlenków azotu  NOx = 150 mg/m3usr;
 • Utrzymywanie temperatury spalin na wylocie z elektrofiltru > 130 ºC  .

D03    Zabudowa stacji ciepłowniczej związanej z utrzymaniem cyrkulacji w rurach opadowych z walczaka:

 • Utrzymywanie temperatury wody kotłowej w parowniku  >190 ºC podczas postoju bloku;
 • Utrzymywanie odwróconej cyrkulacji w parowniku kotła;
 • Wyrównanie temperatury metalu walczaka miedzy górną a dolną częścią  max Δ=20 ºC.

D04    Grzanie walczaka parą technologiczną 1,7 MPa:

 • Utrzymywanie temperatury wody kotłowej w parowniku  >190 ºC podczas postoju bloku;
 • Utrzymywanie odwróconej cyrkulacji w parowniku kotła;
 • Odwrócona cyrkulacja wody kotłowej  realizowana przez belkę odmulin z wymieniona armaturą;
 • Wyrównanie temperatury metalu walczaka miedzy górną a dolną częścią  max Δ=20 ºC.

D05    Zabudowa falowników wentylatorów podmuchowych (WP) w połączeniu z wymianą silników napędowych wentylatorów:

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne;
 • Wpływ na wzrost sprawności bloku netto;
 • Możliwość ubiegania się o tzw. białe certyfikaty;
 • Praca bloku w zakresie 40-100% WMT w pełnej regulacji z zachowaniem charakterystyki tlenu O2 w spalinach;
 • Praca falowników w funkcji by-pass - sterowanie kierownicami wentylatora.

D06    Zabudowa falowników w układzie zasilania wentylatorów spalin (WS) w połączeniu z wymianą silników napędowych wentylatorów:

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne;
 • Wpływ na wzrost sprawności bloku netto;
 • Możliwość ubiegania się o tzw. białe certyfikaty;
 • Praca bloku w zakresie 40-100% WMT w pełnej regulacji z zachowaniem charakterystyki tlenu O2 w spalinach;
 • Praca falowników w funkcji by-pass - sterowanie kierownicami wentylatora.

D07    Wymiana klapy szczelnej odcinającej za WS do czopucha spalin przed IOS:

 • Uszczelnienie ścieżki spalin na elektrofiltrem;
 • Ograniczenie wychłodzenia kotła i ciągu spalin podczas postoju bloku;
 • Skrócenie czasu rozruchu ze względu na utrzymanie wyższej temperatury w komorze paleniskowej kotła.

D08    Obniżenie ciśnienia w walczaku z 15,5 MPa do wartości wymaganej dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji w układzie parownika kotła:

 • Pomiar eliminujący ryzyko ustania naturalnej cyrkulacji w ekranowych i rurach opadowych z walczaka podczas pracy bloku 40% WMT;
 • Pomiar umożliwiający obniżenie ciśnienia w walczaku do 11,5 MPa w sposób bezpieczny;
 • Zmniejszenie zużycia paliwa (energii chemicznej w paliwie);
 • Wzrost sprawności bloku netto.

D09    Układ recyrkulacji spalin elektrofiltru:

 • Utrzymanie temperatury spalin w zakresie pracy bloku 40-60%WMT > 140 ºC;
 • Wyeliminowano ryzyko kwaśnej kondensacji spalin w elektrofiltrze;
 • Zwiększenie prędkości liniowej spalin i wyeliminowanie ryzyka osadzania się pyłu w IV strefy elektrofiltru;
 • Wyeliminowanie ryzyka zdjęcia gwarancji wykonawcy modernizacji elektrofiltu przez utrzymywanie strumienia objętości spalin jak dla 60% WMT – gwarancja wykonawcy modernizacji poprawności działania 57-100% WMT.

D10     Dostawa akustycznego system do pomiaru rozkładu temperatury w komorze paleniskowej – AGAM:

 • Pomiar pola temperatury w komorze paleniskowej kotła;
 • Sprzężony z programem SILO – optymalizator spalania ;
 • Wpływ na stabilną pracę kotła w zakresie 40-60% WMT –utrzymanie temperatury pary w poszczególnych rejonach kotła.

D11     Dostawa serwera obliczeniowego na potrzeby monitorowania, optymalizacji oraz zaawansowanej regulacji procesu technologicznego,

D12     Dostawa systemu BOTK (Blok Ograniczeń Termicznych Kotła),

D13     Dostawa systemu do optymalizacji procesu spalania,

D14     Dostawa systemu do zaawansowanej regulacji temperatur pary,

D15     Dostawa systemu do zaawansowanej regulacji mocy oraz ciśnienia pary,

D16     Dostawa systemu do analizy wpływu zwiększonej elastyczności pracy bloku na wskaźniki awaryjności i dyspozycyjności wraz z optymalizacją ekonomiczną z uwzględnieniem obecnych i przewidywanych warunków pracy bloku,

D17     Dostawa systemu do zaawansowanej diagnostyki młynów wyposażonego w moduł automatycznego reagowania w celu zapobiegania awariom młynów,

D18     Dostawa systemu estymującego gotowość palnika rozruchowego do odpalenia.

Działania wchodzące w skład Metody, zostały zrealizowane na bloku referencyjnym nr 4 o mocy 241MWe, pracującym w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, a następnie przebadane celem potwierdzenia zakładanych parametrów. Opracowana i wdrożona przez Konsorcjum Metoda, składa się z ogólnodostępnych elementów technologii na rynku i pozwala osiągnąć założone cele Programu Bloki 200+, które pokazano w Tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki Pomiarów I i Pomiarów II

Nazwa zadania cząstkowego

Pomiar I

Osiągnięte Parametry
Pomiar II

GRUPA I ZADANIE 1 ROZRUCH ZE STANU ZIMNEGO - 5 h

6:06:40

03:35:00

GRUPA I ZADANIE 2 ROZRUCH ZE STANU CIEPŁEGO - 2,5 h

04:41:30

01:53

GRUPA I ZADANIE 3 ROZRUCH ZE STANU GORĄCEGO - 1,5 h

04:30:40

01:35

GRUPA I ZADANIE 4 GRADIENT PRZYROSTU MOCY - gradient przyrostu mocy -40%

1,3 MWe/min

10,4 MWe/min

GRUPA I ZADANIE 5 MINIMALNA MOC PRZY STABILNEJ PRACY

148,8 MWe

97MWe

GRUPA II ZADANIE 1 WZROST SPRAWNOŚCI

38%

38%

GRUPA III ZADANIE 3 ZMNIEJSZENIE EMISJI PYŁU W SPALINACH

brak oceny

12,6mg/m3usr

W zawiązku z transformacją energetyczną, która zakłada zwiększenie udziału OZE oraz ograniczenie udziału konwencjonalnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, uelastycznienie pracy bloków tj. obniżenie minimum technicznego, skrócenie czasu rozruchu z różnych stanów cieplnych bloków pozwoli wyeliminować ryzyko wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej.

Opracowana Metoda umożliwia dostosowanie jednostek wytwórczych klasy 200 MWe, stanowiące prawie 25% mocy zainstalowanej w KSE na bezpieczną transformację Polityki energetycznej Polski.

W celu zagwarantowania w perspektywie kilku najbliższych lat bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej należy zapewnić terminowe oddawanie do eksploatacji realizowanych obecnie oraz zaplanowanych do realizacji źródeł wytwórczych JWCD, o sumarycznej mocy ok. 5,8 GW, a także utrzymanie w eksploatacji możliwie największej części zdolności wytwórczych istniejących źródeł.

Więcej o wynikach programu na stronie:

Efekty programu NCBR dają szansę na dalszą eksploatację bloków 200+ - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

wyresy 1
Fix
Fix
wykresy 2
Fix
Fix