Zasady Ładu Korporacyjnego

Polimex Mostostal S.A. (Emitent, Spółka) podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Treść zbioru zasad dostępna jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. www.corp-gov.gpw.pl.

Zasady Ładu Korporacyjnego/ Ład korporacyjny (ang. corporate governance) są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Pierwsze polskie zasady ładu korporacyjnego opracowane zostały przez Komitet Dobrych Praktyk składający się z reprezentantów różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym i zapisane zostały w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002". Ich nowelizacja zapisana została w dokumencie „Dobre praktyki 2005".

W 2007 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych, na wniosek Zarządu Giełdy, przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie". Nowy dokument zaczął obwiązywać od 1 stycznia 2008 rok.

Wprowadzone w Polsce „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" nie polegają na nałożeniu na wszystkie spółki giełdowe bezwzględnego obowiązku wdrożenia zasad, lecz wprowadzenie ich na podstawie zasady„comply or explain", czyli zastosuj albo wyjaśnij. Oznacza, to że emitent powinien zadeklarować, jakie zasady chce przestrzegać, a jeśli jakiś zasad nie chce stosować, wyjaśnić powód takiej decyzji.