Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za 2021 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 2020 r. 2021 r.
Przychody operacyjne 1 615 2 304
Zysk na działalności operacyjnej 90 128
EBITDA 127 164
Wynik netto 63 87

 

KOMENTARZ

  •    Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2021 r. wyniosły 2 304 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 2020 r. o 689 mln PLN (+43%) marży
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za 2021 r. wyniosła 164 mln PLN (7,1%) i jest wyższa o 37 mln PLN w porównaniu do wyniku za 2020 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2021 r. jest wyższy o 24 mln PLN od wyniku za 2020 r. i stanowi marżę 3,8%.