Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za IQ 2019 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN IQ 2018 r. IQ 2019 r.
Przychody operacyjne 348 353
Zysk na działalności operacyjnej 4 -12
EBITDA 10 -3
Wynik brutto -2 -18
Wynik netto -1 -18

 

Komentarz

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („Grupa Kapitałowa”) wyniosły za IQ 2019 r. 353 mln PLN r. i są wyższe o 5 mln PLN względem przychodów operacyjnych za IQ 2018 r. Jest to spowodowane głównie większymi przychodami w segmencie Energetyka, gdzie największe odchylenie dodatnie notuje kontrakt Żerań.
  • EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za IQ 2019 r. minus 3 mln PLN i jest niższa o 13 mln PLN w porównaniu do IQ 2018 r. Jest to spowodowane głównie rozpoznaniem dodatkowej rezerwy kosztowej na projekcie Opole.
     

Wybrane dane finansowe za IQ 2019 r. w mln PLN
Polimex Mostostal S.A.

 

w mln PLN IQ 2018 r. IQ 2019 r.
Przychody operacyjne 96 114
Zysk na działalności operacyjnej -2 2
EBITDA -1 4
Wynik brutto 10 -14
Wynik netto 9 -12

 

Komentarz

  • Przychody operacyjne Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) za IQ 2019 r. wynoszą 114 mln PLN i są wyższe o 18 mln PLN względem przychodów operacyjnych za IQ 2018 r. Główną przyczyną zwiększenia przychodów operacyjnych jest większe wykonanie przychodowe na kontrakcie Żerań (większe o 21 mln PLN).
  • EBITDA Spółki za IQ 2019 r. wyniosła 4 mln PLN i jest wyższa o ok. 5 mln PLN w porównaniu do wartości tego wskaźnika za IQ 2018 r. Jest to spowodowane głównie dodatnim wynikiem na pierwszej marży (zysk na działalności operacyjnej) w bieżącym okresie.