Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za III kwartały 2021 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 3Q H 2020 r. 3 Q 2021 r.
Przychody operacyjne 1 104 1 588
Zysk na działalności operacyjnej 49 95
EBITDA 77 122
Wynik netto 34 69

 

KOMENTARZ

  •    Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („GK.PxM”) za III kwartały 2021 r. wyniosły 1 588 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za III kwartały 2020 r. o 484 mln PLN (+44%)
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za III kwartały 2021 r. jest wyższy o 35 mln PLN od wyniku za III kwartały 2020 r. i stanowi marżę 4,4%.