Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za IIIQ 2020 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN I-IIIQ 2019 r. I-IIIQ 2020 r.
Przychody operacyjne 1 233 1 104
Zysk na działalności operacyjnej 16 49
EBITDA 42 77
Wynik netto 1 34

 

Komentarz

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („Grupa Kapitałowa”) wyniosły za III kwartały 2020 r. 1.104 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za III kwartały 2019 r.
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartały 2020 roku wyniosła 77 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,9%) i jest wyższa o 35 mln PLN w porównaniu do  III kwartałów 2019 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za III kwartały 2020 r. jest wyższy o 33 mln PLN od wyniku za III kwartały 2019 r. i stanowi 3,1% przychodów operacyjnych.