Prospekty emisyjne

Memorandum Informacyjne

Poniższy prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę „Polimex-Mostostal” SA, spółkę działającą zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, o dopuszczenie i wprowadzenie 150.000.000 Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Memorandum Informacyjne

Niniejszy prospekt emisyjny  został sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę „Polimex-Mostostal” SA spółkę akcyjną działającą zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, o dopuszczenie i wprowadzenie 2.863.571.852 Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Memorandum Informacyjne

Prospekt emisyjny Spółki zatwierdzony przez KNF sporządzony w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem  do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 416.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki oraz 396.153.846 akcji zwykłych na okaziciela serii N1 Spółki.

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną ofertą do 38.733.090 akcji serii K oraz publiczną ofertą do 17.829.488 akcji serii L „Polimex-Mostostal” SA realizowanymi w związku z połączeniem „Polimex-Mostostal” SA ze spółkami: Energomontaż-Północ SA, Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin SA, EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o. (akcje serii K) oraz połączeniem Polimex-Mostostal S.A. z Naftobudową SA (akcje serii L) dokonywanymi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii K i L Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.