ZSZ

ISO
Zintegrowany System Zarządzania

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest realizacja projektów spełniających oczekiwania i wymagania Klientów z zachowaniem dbałości o międzynarodowe standardy jakości, ochrony zdrowia, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Polityka jakości jest podstawą do wyznaczania celów i zadań w realizowanych procesach objętych wymaganiami systemowymi, wspólna dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ). Funkcjonujący system norm i wytycznych jest kierunkowskazem dla wszystkich pracowników Grupy. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość, środowisko i BHP wykonywanej przez nich pracy i pełna identyfikacja z firmą gwarantują osiągnięcie założonych celów.

Nasze cele w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, realizujemy w oparciu o wdrożone i certyfikowane:

Spółka

Normy/ standardy

Polimex Mostostal S.A.

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;

Polimex Energetyka sp. z o.o.

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;  Certyfikat zgodności ZKP konstrukcji stalowych wg EN 1090-1 do EXC4; ISO 3834-2; Certyfikat SCC-P- VAZ; Certyfikat  Dyrektywa  2014/68/UE  moduł G, moduł A2; Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego; Certyfikat przenoszenia oznaczeń materiałowych (Dyrektywa 2014 UE, AD2000-Merkblatt W0);

Naftoremont Naftobudowa sp. z o.o.

ISO 9001; ISO 14001; ISO 4500; Certyfikat zgodności ZKP konstrukcji stalowych EN 1090-1 do EXC3; ASME; WHG; Certyfikat SCC-P; ISO 3834-2; Certyfikat Dyrektywa 2014/68/UE zał I pkt 3.1; Certyfikat AD-2000-Merkblatt HP0; Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego; Świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego laboratorium badań nieniszczących;

Polimex Budownictwo sp. z o.o.

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;

Mostostal Siedlce sp. z o.o.

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; Certyfikat zgodności ZKP konstrukcji stalowych wg EN 1090-1 do EXC4; Certyfikat zgodności ZKP konstrukcji stalowych wg EN 1090-1 do EXC4 ze znakiem UKCA; PN-EN ISO 3834-2; EPD - Deklaracja Środowiskowa Produktu; ITB-KOT-2018/0122; CSA Standard W47.1; EN 15085-2;  DAST 022, Atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy; Świadectwo kwalifikacji IBDiM; Atest Higieniczny na kraty, stopnie i uchwyty; Atest Higieniczny na powłokę cynkową;

Polimex Infrastruktura sp. z o.o.

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;

Polimex Operator sp. z o.o.

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;

Generalna realizacja inwestycji przemysłowych. Generalne wykonawstwo obiektów budowlanych, w tym energetycznych, przemysłowych, ochrony środowiska, drogowych, mostowych, kolejowych, budowa sieci gazowych i rurociągów przesyłowych. Kompleksowe usługi budowlane, w tym prace antykorozyjne i izolacyjne. Projektowanie, budowa, serwis, remonty i uruchamianie urządzeń i instalacji energetycznych, przemysłowych i petrochemicznych. Diagnostyka i wykonywanie badań nieniszczących maszyn i urządzeń technicznych. Wytwarzanie  i montaż elementów i zestawów konstrukcji stalowych, spawanie pojazdów i komponentów kolejowych, akcesoriów budowlanych, w tym stempli budowlanych, krat pomostowych, systemów regałowych i ram do wiązek butli gazowych, palet w tym palet na butle gazowe. Zabezpieczenie antykorozyjne w tym cynkowanie ogniowe, malowanie, system duplex, metalizacja natryskowa.

Nadzorowanie obszarem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w  Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal sprawuje  Biuro Audytu, w zakresie nadzoru nad procesami i dokumentacją, zatwierdzania i przeprowadzania auditów wewnętrznych i dostawców / podwykonawców jak również sprawdzenia systemu pod kątem zgodności z normami odniesienia i oceny skuteczności jego funkcjonowania, a także ciągłego doskonalenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Grupy.

Zintegrowany system zarządzania w Polimex Mostostal to udokumentowany i spójny system zarządzania oparty na filarach trzech norm:

  • PN-EN ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością: określa wymagania dla przedsiębiorstwa, którego celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz do zwiększania zadowolenia klienta.
  • PN-EN ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego: określa wymagania dotyczące zgodności z regulującymi ten obszar przepisami prawa, a także standaryzuje opracowanie ścisłych procedur wewnętrznych dotyczących ochrony środowiska. System uwzględnia zasady sterowania i zarządzania procesami w celu optymalizacji wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z zasadami stabilnego rozwoju firmy.
  • PN ISO 45001  – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: specyfikuje wymagania, co do działań podejmowanych w obszarze BHP oraz wytycza zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować i monitorować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać zagrożeniom u źródła, stosować nowe rozwiązania techniczne, zastępować środki niebezpieczne bezpiecznymi, doskonalić istniejący system zarządzania bhp i zapewnić właściwe warunki pracy.

Zintegrowany System Zarządzania podnosi skuteczność firmy i efektywność zarządzania posiadanymi zasobami.