Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w szczególności przypadków naruszeń Kodeksu Etyki Grupy.