Dywidenda

Polityka Polimex Mostostal S.A. w zakresie wypłaty dywidendy

W związku z przeprowadzoną w Spółce restrukturyzacją oraz ogólną kondycją finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal mającą odzwierciedlenie w wynikach finansowych za lata 2016-2017, w najbliższych latach Zarząd Spółki będzie rekomendował w przypadku osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego netto, przeznaczenie go na redukcję zadłużenia Spółki oraz rozwój działalności podstawowej. Ponadto, na podstawie Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki zawartej w dniu 21 grudnia 2012 r. pomiędzy Spółka, a  (i) bankami: Bank Polska Kasa Opieki S.A., PKO BP S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. i (ii) obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę w latach 2007-2009 obejmującej bilansowe wierzytelności kredytowe banków i obligatariuszy według stanu na 31 grudnia 2017 r. o łącznej wartości 186 mln zł („Umowa ZOZF”); oraz (iii) Warunkach Emisji Obligacji Serii A i B z 12 września 2014 r. o sumarycznej wartości nominalnej równej 140 mln zł oraz Warunkach Emisji Obligacji Serii C z 27 września 2017 r. o wartości nominalnej równej 14,5 mln zł; wraz z aneksami ją zmieniającymi („Umowa w Sprawie Zasad Obsługi Zadłużenia”), Spółka zobowiązała się do niewypłacania żadnej dywidendy, ani zaliczki na poczet dywidendy lub innej kwoty do podziału swoim Akcjonariuszom oraz do niedokonywania umorzenia ani obniżenia całości lub dowolnej części swojego kapitału zakładowego obejmującego wypłatę środków własnych bez uprzedniej zgody wierzycieli. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy w najbliższych kilku latach obrotowych.

Polityka wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu.

 

Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.             

Krzysztof Figat