Aktualności

RSS

6 listopada 2009 w Częstochowie, w rejonie pracującej ocynkowni, miało miejsce uruchomienie nowoczesnej linii do produkcji barier drogowych.  Dzięki tej inwestycji Polimex-Mostostal stał się jednym z największych dostawców barier drogowych w kraju. Linia produkcyjna charakteryzuje się dużą wydajnością i w pełni automatycznym cyklem produkcji. - Możemy wyprodukować w ciągu jednej doby 5600 szt. barier ochronnych, bądź 10000 szt. słupków, oraz 1800 szt. pasów profilowych (napinających). Dzięki dużym mocom…
W dniu wczorajszym tj. 27 października 2009 r. zostały otwarte oferty zło one w przetargu publicznym na „Budowę autostrady A-4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko (km: 455+900 – 479+000). Przetarg zorganizowany został przez Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oferta zło ona przez Polimex – Mostostal S.A. – lidera konsorcjum, wspólnie z Doprastav a.s. – Republika Słowacka i oraz Metrostav a.s. – Republika Czeska jest oferta z najniższą cena. Kryterium oceny ofert w przetargu…
Zarząd Polimexu-Mostostalu opracował i rozpoczął wdrażanie programu porządkowania struktury Grupy, przewidującego w najbliższej perspektywie pozyskanie dalszych akcji zyskownych spółek, w których Polimex-Mostostal posiada już większościowe pakiety akcji i włączenie tych spółek do struktur Polimexu-Mostostalu. Restrukturyzacja spowoduje uproszczenie struktury Grupy, zmniejszenie szczeblowości zarządzania, zwiększenie mobilności i efektu synergii, a także uczyni Grupę bardziej przejrzysta dla analityków giełdowych i…
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8 (odcinek B). Kontrakt z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zawarło Konsorcjum firm w składzie: - Mostostal Warszawa S.A. (Lider), - Polimex-Mostostal S.A. ( Partner), - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. – Hiszpania (Partner). Wartość kontraktu netto: 691.444.047,41 PLN - (słownie : sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterdzieści siedem i 41/100 …
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2009 r. powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej z firmą Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. w Tychach na "Autoryzację obliczeń statycznych, dostawę i montaż konstrukcji stalowych oraz montaż urządzeń systemu nawęglania w Elektrowni Bełchatów". Zakres współpracy obejmuje dostawę i montaż 6819 ton konstrukcji stalowych oraz montaż 1628 ton urządzeń. Wartość umowy wraz z aneksami brutto: 102.317.550,90 zł. (sto dwa…
W dniu wczorajszym tj. 1 września 2009 r. Zarząd Polimex-Mostostal powziął informację o uznaniu za najkorzystniejszą oferty złożonej na budowę kompletnej instalacji odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. Oferta została złożona w przetargu publicznym zorganizowanym przez Zamawiającego to jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Oferta obejmuje wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń i wyposażenia,…
Podsumowanie 1 półrocza 2009 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2009 r. wyniosły 2 053,7 mln zł. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 22,92 proc. i sięgnął 72,1 mln zł. Po pierwszym półroczu 2009 r. zysk operacyjny wyniósł 123,3 mln zł. i był o 13,48 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2008 r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 11,9% wobec 10,5% w I półroczu 2008 r. Marża netto w I półroczu 2009 r. wyniosła 3,5 proc. wobec 2.9% w I półroczu 2008. Portfel zamówień wynosi obecnie 6,9…
W dniu dzisiejszym tj. 27 sierpnia 2009 roku Polimex-Mostostal powziął informację, że oferta złożona przez Konsorcjum z udziałem Polimxu-Mostostal na budowę odcinka autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8 (odcinek B) została uznana przez Zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą. Skład konsorcjum: - Mostostal Warszawa S.A. (Lider), - Polimex Mostostal S.A. ( Partner), - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. – Hiszpania (Partner). Cena netto oferty…
W dniu dzisiejszym tj. 3 sierpnia 2009 roku, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. podpisał w Kielcach z Inwestorem - Targami Kielce Sp. z o.o. kontrakt na budowę hali wystawowej G oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą. Wartość kontraktu: 35 174 695,02 zł. netto. Termin realizacji: 15 lipca 2010 roku. Tonaż dostarczonej i zmontowanej konstrukcji stalowej: ok. 1300 t. W zakres prac objętych kontraktem wchodzi budowa: 1. Hali targowo-wystawienniczej G, 1-…
W dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca 2009 roku, Polimex-Mostostal S.A. podpisał umowę na "Montaż konstrukcji stalowej dolnej części kotłowni, Bunkerhaus + zasobniki kotła i kanały bloku F 1100 MW" w elektrowni Neurath w Grevenbroich, Niemcy. Kontrakt zawarty został z konsorcjum: ALSTOM Power Systems GmbH, Stuttgart, Niemcy Hitachi Power Europe GmbH, Duisburg, Niemcy Prace objęte kontraktem zostaną zakończone we wrześniu 2010 r. Wartość kontraktu netto wynosi 12.603.288,00 EURO (55.091.492 PLN) netto. Łączna wartość…