Aktualności

RSS

Polimex-Mostostal S.A. nabył w dniu wczorajszym tj. 01.09.2008 r. za 1.955 tys. zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) zł., 36,56 % udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych "PRInż-9" sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 2.743 tys. (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące) zł. W wyniku transakcji Polimex-Mostostal S.A. przejął kontrolę nad przedsiębiorstwem PRInż-9 obejmując łącznie 75,21% kapitału zakładowego z uprawnieniami 82,12% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu…
Rumuńska spółka zależna COIFER Impex SRL z siedzibą w Bukareszcie zawarła 26 sierpnia 2008 r. umowę z SC NUSCO TOWER SRL na wykonanie 18-piętrowego budynku biurowego w centrum Bukaresztu. Budynek, którego powierzchnia łącznie wyniesie 35.402 m2 posiadać będzie również trzykondygnacyjny garaż podziemny. Całościowa wartość kontraktu netto wynosi 30.000.000 Euro. Rozpoczęcie prac: wrzesień 2008 r. Termin realizacji umowy: wiosna 2010 r.
W dniu dzisiejszym tj. 12 sierpnia 2008 roku oferta złożona przez Konsorcjum Polimexu Mostostal na budowę drogi krajowej - Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy) została uznana przez Zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie za najkorzystniejszą. Podpisanie kontraktu nastąpi po przeprowadzeniu kontroli przez Prezesa Wydziału Zamówień Publicznych i spełnieniu warunków zgodnie z…
Dzisiaj, tj. 11 sierpnia Polimex-Mostostal S.A. podpisał umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na budowę Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Budynek o kubaturze ponad 34 tys. metrów sześciennych i powierzchni użytkowej 7500 m2 ma powstać w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury. Wartość umowy 44,9 mln złotych netto. Termin zakończenia robót: 2011.
W porównaniu do I półrocza 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w I półroczu 2008 r. o 34 proc. i wyniosły 2 032 150 tys. zł. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 7,7% proc. i sięgnął 57 695 tys. zł. Po I półroczu 2008 r. zysk operacyjny wyniósł 114 242 tys. zł i było 41,2% proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r. Marża netto w I półroczu 2008 r. wyniosła 2,8 proc. Natomiast w II kwartale 2008 r. w porównaniu do II kwartału 2007r. sprzedaż wzrosła o 31 % i wyniosła 1 111 435 tys.,…
Spółka Torpol w 100% zależna od Polimex-Mostostal S.A., rozszerzyła dotychczasową współpracę ze Spółką Feroco S.A. podpisując w dniu 30 lipca br. umowę spółki Linea. W nowym podmiocie Torpol i Feroco objęły po 50%. Spółka ta będzie zajmowała się realizacją prac projektowych w zakresie infrastruktury kolejowej, a w szczególności projektowaniem nowobudowanych i modernizowanych linii transportu kolejowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Coraz więcej kolejowych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jest w…
Dzisiaj, tj. 29 lipca, podpisano umowę na budowę na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. nowej stacji uzdatniania wody. W zakres prac wchodzą: wykonanie projektu, roboty budowlane, dostawy urządzeń technologicznych i ich montaż, rozruch oraz przekazanie kompletnej stacji do eksploatacji. Konieczność oszczędzania zasobów wód o wysokiej jakości, pogarszająca się jakość wód powierzchniowych, stale podnoszone wymogi ochrony środowiska naturalnego oraz wzrost opłat za zanieczyszczenia coraz bardziej dają się…
Polimex-Mostostal w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2008 r. podpisał umowę o wartości 120,6 mln zł brutto. Giełdowa spółka jako generalny wykonawca wybuduje w Lublinie węzeł ekspedycyjno-rozdzielczy dla Poczty Polskiej. Dnia 26.07.2008 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę na budowę węzła ekspedycyjnorozdzielczego dla Poczty Polskiej w Lublinie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 120 606 821 zł brutto, z czego na Polimex przypada 78 proc., na konsorcjanta – firmę Optronik – 22 proc. Jest to jedna z największych…
W dniu dzisiejszym tj. 24 lipca 2008 roku Polimex-Mostostal otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN w Siedlcach. Polimex-Mostostal na tym terenie rozbuduje swoje zdolności produkcyjne wyrobów stalowych oraz cynkowania ogniowego. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zapotrzebowanie na wyroby i usługi Spółki, możliwości produkcyjne i organizacyjne oraz wyniki ekonomiczne,…
Oferta na budowę Centrum Biblioteczno–Informacyjnego, na kwotę blisko 55 mln zł, złożona przez Polimex-Mostostal, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W dniu 30 czerwca br. oferta Polimex-Mostostal została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na budowę Centrum Biblioteczno–Informacyjnego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury. Cena brutto oferty wynosi 54 798 tys. zł. Polimex-Mostostal…