Rada nadzorcza Polimex Mostostal S.A. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne, które ma wyłonić dwóch nowych Członków Zarządu Spółki

Konkurs

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska Członków Zarządu

 

§ 1 – Informacje ogólne

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na dwa stanowiska:

 • Członek/Członkini Zarządu (dalej jako: „Członek Zarządu”)
 • Członek/Członkini Zarządu (dalej jako: „Członek Zarządu”)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

I etap

podanie ogłoszenia do publicznej wiadomości, przyjęcie pisemnych zgłoszeń, weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym, decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu.

 II etap

rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami i wyłonienie najlepszych kandydatów na stanowiska Członków Zarządu.

Czynności będzie wykonywać komisja wyłoniona spośród członków Rady Nadzorczej Spółki.

Funkcje pełnione w Zarządzie Spółki i zakres odpowiedzialności poszczególnych osób zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki ustalone po zakończeniu konkursu i po konsultacji z wybranymi kandydatami.

 

 

§ 2 – Wymogi wobec kandydatów

1. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 4. spełniać inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2. Kandydatem na Członka Zarządu Polimex Mostostal S.A. nie może być osoba, która:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do parlamentu europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 1. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal;
 3. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;
 4. jest karana.

3. Ponadto kandydaci powinni:

 1. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka;
 2. posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 3. posiadać doświadczenie niezbędne do sprawowania funkcji członka zarządu, w tym w organach spółek prawa handlowego w obszarach zbieżnych z profilem działalności Spółki;
 4. posiadać biegłą znajomość języka angielskiego;
 5. posiadać: doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, umiejętności negocjacyjne i przywódcze.

 

§ 3 – Zgłoszenie (etap I)

Każdy kandydat składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, oraz załączniki. Prosimy wskazać preferowany sposób kontaktu z kandydatem (telefon, SMS, e-mail).

Zgłoszenie można złożyć na następujące sposoby:

 • pocztą na adres: Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa;
 • osobiście w siedzibie Spółki, adres jak wyżej;
 • e-mailem na adres konkurs.zarzad@polimex.pl, przy czym zgłoszenie musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Zgłoszenie osobiste powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członek Zarządu Polimex Mostostal S.A.”

Termin składania zgłoszeń upływa: 17.06.2024 r. (poniedziałek), o godzinie 17:00.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu kompletu dokumentów. Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem. Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

1. podpisany życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV);

2. podpisany list motywacyjny;

3. oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a)-c);

4. oświadczenie o spełnianiu przesłanek wymienionych w § 2 ust. 1 lit. d);

5. oświadczenie o niespełnianiu przesłanek wymienionych w § 2 ust. 2;

6. wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata, wystawiony nie później niż w terminie 2 miesięcy przed datą złożenia zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym;

7. informacja, czy przeciwko osobie aplikującej toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe;

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych ujawnionych w ogłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np.: referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych). W przypadku, gdy do zgłoszenia zostaną dołączone kopie dokumentów poświadczone za zgodność przez kandydata, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia oryginałów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, do etapu II postępowania kwalifikacyjnego zostaną zakwalifikowane te osoby, które w ocenie Rady Nadzorczej Spółki spełniają w najszerszym zakresie wymagania do wykonywania funkcji Członka Zarządu.

 

§ 4 – Rozmowa kwalifikacyjna (etap II)

1. Rada Nadzorcza Spółki poinformuje wszystkich kandydatów, których zgłoszenia rozpatrzono, o tym, czy zakwalifikowano ich do etapu II.

2. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do etapu II w terminie od 20 do 25 czerwca 2024 r. Rozmowy odbędą się w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki w Warszawie. Szczegółowy termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie z każdym kandydatem.

3. Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka;
 2. zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. teoretyczną i praktyczną znajomość kodeksu spółek handlowych;
 4. wizję rozwoju Spółki i wzmacniania jej pozycji rynkowej.

4. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

5. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

6. Decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki odnośnie oceny poszczególnych kandydatów nie są jawne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 5 – Wybór kandydatów i zakończenie postępowania

 1. Rada Nadzorcza Spółki dokona wyboru Członków Zarządu do dnia 30 czerwca 2024 r.
 2. Rada Nadzorcza Spółki dokona oceny kandydatów na podstawie dokumentów załączonych do zgłoszeń oraz udzielonych odpowiedzi podczas przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Pod uwagę wzięte też będzie doświadczenie zawodowe każdego z kandydatów, jego kwalifikacje merytoryczne, a także kompetencje menadżerskie.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Rada Nadzorcza zastrzega też, że podane w niniejszym ogłoszeniu terminy mogą ulec zmianie, o czym zainteresowani zostaną poinformowani.
 4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki poinformuje kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania.

 

§ 6 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) Polimex Mostostal S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Administrator”, „my”), al. Jana Pawła II 12, 00- 124 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami korespondencyjnie na ww. adres bądź pod adresem e-mail iod@polimex.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Członka/Członkimi Zarządy i ewentualnie zawarcia i wykonania łączącej Panią/Pana z nami umowy o zarządzanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, np. na potrzeby podejmowania uchwał przez Zarząd, obowiązku prowadzenia spraw Administratora, weryfikacji spełniania warunków do pełnienia funkcji Członka Zarządu, ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, np. na potrzeby dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, np. w związku z obowiązkiem sporządzenia corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach, ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych np. w związku z naszym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i badaniem podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu, a także w celu konieczności dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c) w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celu wymiany korespondencji e-mailowej, czy pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi, w tym z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, na potrzeby marketingowe, w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, GPS, obsługi i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, udziału w realizowanych przez nasz szkoleniach; d) w celach medycyny pracy, oceny Pani/Pana zdolności do pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (np. w związku z odbywaniem badań okresowych) (art. 9 ust. 2 lit. h RODO); e) na podstawie Pani/Pana zgody w celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udostępnienia Pani/Pana wizerunku na naszej stronie internetowej, zarządzania naszą stroną internetową, zamieszczania Pani/Pana wizerunku w naszych materiałach marketingowych. W związku ze wskazanymi wyżej celami, zbieramy i przetwarzamy w szczególności dane: identyfikujące Panią/Pana, tj. imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, wizerunek, dane dotyczące dokumentu tożsamości, NIP, REGON, dane bankowe jak numer rachunku bankowego i nazwę banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy, adres e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia, dane zawarte w zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego, informacje o zajmowanym stanowisku, doświadczeniu zawodowym. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu Członka Zarządu Administratora z zastrzeżeniem, że dane zawarte w dokumentach korporacyjnych jak np. uchwały będą przechowywane do zakończenia działalności Administratora. W przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, dane będą przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia poszczególnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji celu, którego zgoda dotyczyła, ale nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać: a) naszym pracownikom i współpracownikom w związku z realizacją przez nich ich obowiązków wynikających z łączącej ich z nami umowy, a w szczególności osobom zajmującym się obsługą korporacyjną i innym osobom świadczącym dla nas usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych, np. (usługi doradcze, księgowe); b) naszym kontrahentom w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, w szczególności w związku z ubieganiem się przez nas o uzyskanie zamówienia publicznego i jego realizacją dla kontrahenta, a także notariuszom, akcjonariuszom, instytucjom finansowym (np. Bank Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna), towarzystwom ubezpieczeniowym, wierzycielom; c) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa i na ich żądanie, np. w związku z dochodzeniem roszczeń przed sądem. W każdym przypadku udostępnienia Pani/Pana danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania. Korzystając z przysługujących Pani/Panu praw zakresie ochrony danych osobowych, może Pani/Pan kierować do nas następujące żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię; b) poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne; c) może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) usunięcia danych osobowych i ich przeniesienia; f) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim zgoda została udzielona w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. Na potrzeby realizacji przelewów bankowych Pani/Pana dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie związane z tym wątpliwości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako Członka Zarządu. Skutkiem niepodania danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji Pani/Pana uprawnień/obowiązków. W związku z naszą działalnością gospodarczą i łączącymi nas z kontrahentami umowami może wystąpić sytuacja udostępniania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostaną Państwo o tym poinformowani. Jeżeli Pani/Pana dane nie zostały podane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, mogliśmy pobrać je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy).