Raporty

04
Stycznia
2011

Podpisanie Umowy Ramowej o Udzielanie Gwarancji Bankowych oraz Otwieranie Akredytyw i Udzielene Kredytu.

Raport bieżący nr 91/2010
04
Stycznia
2011

Podpisanie Umowy faktoringowej.

Raport bieżący nr 90/2010
23
Listopada
2010

Podpisanie Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej.

Raport bieżący nr 89/2010
19
Listopada
2010

Podpisanie aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 88/2010
08
Listopada
2010

III kwartał 2010

03
Listopada
2010

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

Raport bieżący nr 87/2010
26
Października
2010

Zmiana w strukturze akcjonariatu Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 86/2010
18
Października
2010

Wybór oferty złożonej przez Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 85/2010
18
Października
2010

Wybór oferty przedłożonej przez Spółkę zależną – Torpol S.A.

Raport bieżący nr 84/2010
18
Października
2010

Wybór ofert przedłożonych przez Spółkę zależną – Torpol S.A.

Raport bieżący nr 83/2010
18
Października
2010

Podpisanie Umowy o Wielofunkcyjny Limit Kredytowy z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Raport bieżący nr 82/2010
18
Października
2010

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport bieżący nr 81/2010
11
Października
2010

Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 80/2010
06
Października
2010

Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 79/2010
06
Października
2010

Otrzymanie w dniu 2010-09-23 podpisanego przez PEKAO S.A. pakietu umów dotyczących udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości oraz gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostra

Raport bieżący nr 78/2010