Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 28/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz załącznikami: i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a ponadto projekty uchwał, Regulamin, a także Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z działalności w 2023 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.