Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 26/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406(5) § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i załącznikami: (i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim