Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.