Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 398, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2020 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.