Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 22/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z dotychczasowego składu Rady Nadzorczej odwołani zostali, z upływem dnia 6 maja 2024 r.: Pani Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska oraz Pan Marcin Mauer. Uchwały o odwołaniu wyżej wymienionych osób nie wskazują przyczyn odwołania. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o powołaniu do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przypadającej w latach 2023-2026: z początkiem dnia 7 maja 2024 r. - Pana Macieja Drabio, z początkiem dnia 8 maja 2024 r.- Pana Wojciecha Bartelskiego.

Informacje o nowych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym w późniejszym terminie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) w zw. z § 9 oraz § 5 pkt 5 ) w zw. z § 10 Rozporządzenia.