Zmiana warunków znaczącej umowy

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 35/2018
z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym zmieniono warunki umowy mającej za przedmiot wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej wsporczej kanałów i reaktora oraz konstrukcji kanałów i reaktora z przeznaczeniem dla instalacji SCR blok
nr 9 i 10 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ("Umowa"), zawartej pomiędzy Polimex Energetyka Sp. z o.o. ("Wykonawca"), a spółką Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Zamawiający") ("Aneks").

Na podstawie Aneksu Wykonawca i Zamawiający ustalili zmianę stawek jednostkowych. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi obecnie do: 61.725.172,06 złotych netto.

Stosownie do postanowień Aneksu Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot Umowy: (i) w zakresie montażu w terminie do 15.03.2019 r. oraz (ii) w zakresie wykonania dokumentacji jakościowej do 31.03.2019 r., (iii)
a w zakresie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego bloku 9 do 31.03.2019 r.

Wykonawca nie później niż w terminie 30 dni po podpisaniu Aneksu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aneksu do gwarancji dobrego wykonania Umowy, uwzględniającego zmiany wynikające
z Aneksu.

Pozostałe warunki Umowy wskazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
i raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. nie uległy zmianie.