Zmiana w strukturze akcjonariatu Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 86/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2010 r., na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami), otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. zawiadomienie o wzroście zaangażowania funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty do poziomu 10,02% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A.
Powyższy wzrost nastąpił w zakresie akcji wchodzących w skład portfela tego funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.

W wyniku dokonania zakupu akcji w dniu 19 października 2010 r. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada obecnie łącznie 46.518.451 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 10,02% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. i udziału w kapitale zakładowym Polimex-Mostostal S.A.

Zgodnie z treścią przesłanego przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. zawiadomienia, dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej Spółki, a na decyzję kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także wpłaty i wypłaty klientów funduszu. Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. inwestycja w Polimex-Mostostal S.A. ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).