Zmiana w strukturze akcjonariatu

Raport bieżący nr 2/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (Spółka) informuje, że w wyniku zarejestrowania w dniu 31 grudnia 2010 r przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy emisji akcji serii K i L wyemitowanych w związku z połączeniem Polimex-Mostostal S.A. z siedmioma spółkami uległ obniżeniu udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym, w dniu 5 stycznia 2011 r., wpłynęło do Spółki od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami), o zmniejszeniu, w zarządzanym przez PPIM portfelu instrumentów finansowych, udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z powyższym zawiadomieniem: I. Cały portfel inwestycyjny zarządzany przez PPIM (dotyczy to wszystkich klientów PPIM) stanowi obecnie 52.010.516 (pięćdziesiąt dwa miliony dziesięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wymieniona wyżej ilość akcji stanowi 9,98% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. II. Portfel inwestycyjny następujących funduszy: 1. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, 3. Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Otwarty, 4. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz Otwarty, 5. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz Otwarty, 6. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, stanowiący podgrupę wszystkich portfeli klientów PPIM, na rzecz których PPIM wykonuje umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym, stanowi obecnie 51.048.447 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wymieniona wyżej ilość akcji stanowi 9,80% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. III. PPIM działając w imieniu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego portfel inwestycyjny stanowi podgrupę wszystkich portfeli klientów PPIM, na rzecz którego PPIM wykonuje umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym, stanowi obecnie 48.780.396 (czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wymieniona wyżej ilość akcji stanowi 9,36% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).