Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 52/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd „Polimex-Mostostal" S.A. („Spółka") niniejszym informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r., zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową („Raport”).

Zmiana terminu raportowania wynika z prawdopodobieństwa wejścia w życie Ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej („Ustawa”). Przewidziany raportem bieżącym Spółki nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu - 12 listopada 2018 r., może zostać ustanowiony na mocy Ustawy dniem wolnym od pracy. Datą przekazania do publicznej wiadomości Raportu będzie 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).