Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Polimex-Mostostal" S.A. („Spółka") niniejszym informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r., zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową („Raport”). Datą przekazania do publicznej wiadomości Raportu będzie 15 maja 2019 r.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).