Złożenie wniosku do KDPW.

Raport bieżący nr 1/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2011 r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o: 1) rejestrację: – 38.733.090 (trzydziestu ośmiu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, – 17.829.488 (siedemnastu milionów ośmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda 2) nadanie ww. akcjom kodu PLMSTSD00019, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 3) wyznaczenie na dzień 12 stycznia 2011 roku Dnia Referencyjnego I dla akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz Dnia Referencyjnego II dla akcji zwykłych na okaziciela serii L w celu dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Polimex-Mostostal S.A. dla akcjonariuszy lub wspólników spółek przejętych przez Polimex Mostostal S.A. w ramach procesu połączenia Polimex Mostostal S.A z Energomontaż - Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o, ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE – Rybnik Sp. z o.o., ECe Remont Sp. z o.o. oraz Naftobudowa S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych