Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 roku, w związku ze zwołaniem na dzień 13 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję na lata 2019-2022, do Spółki wpłynęło od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki, zgłoszenie kandydatur na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki, w osobach:

  1. Pana Bartłomieja Kurkusa,
  2. Pana Andrzeja Komarowskiego,
  3. Pana Pawła Mazurkiewicza,
  4. Pana Konrada Milczarskiego (dalej łącznie „Kandydaci”).   

Do zgłoszenia dołączone zostały oświadczenia Kandydatów wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej, a także życiorysy Kandydatów. Zgłoszeni Kandydaci sprawują funkcję niezależnych Członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji tego organu Spółki.

Zgłoszenie akcjonariusza, życiorysy kandydatów oraz zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: par 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.