Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 41/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy E&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą z siedzibą w Dąbrowie k. Poznania („Zamawiający”) a Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach (podmiot zależny od Emitenta) („Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie, w formule „pod klucz”, farmy wiatrowej „Parku Wiatrowego Janikowo” w skład którego wchodzi 30 turbin o łącznej mocy 60MW. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy ma charakter zryczałtowany i wynosi 43.050.000,00 PLN brutto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w powiązaniu z elementami rozliczeniowymi zrealizowanymi w danym miesiącu. Projekt został podzielony pod kątem zakresu realizowanych prac na 2 fazy („I Faza” oraz „II Faza”). Termin realizacji I Fazy wyznaczono na 30 września 2020 r., a termin realizacji II Fazy na 15 grudnia 2021 r. Realizację II Fazy Umowy uzależniono od spełnienia określonych warunków zawartych w Umowie, w tym w szczególności otrzymania przez Zamawiającego finansowania przedmiotu Umowy. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o otrzymaniu od Zamawiającego polecenia wykonania II Fazy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych zabezpieczenia należytej realizacji i starannego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto przewidzianego do zapłaty w ramach I Fazy, a w okresie trwania gwarancji i rękojmi 5% wynagrodzenia netto przewidzianego do zapłaty w ramach I Fazy. Powyższe sumy ulegną zwiększeniu do odpowiednio 10% i 5% całości wynagrodzenia netto, po otrzymaniu przez wykonawcę polecenia wykonania II Fazy. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę powyższych gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania proporcjonalnie 10% z faktur w ramach II Fazy do uzyskania kwoty odpowiadającej wartości zabezpieczenia wykonania II Fazy. Umowa przewiduje możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę, w tym kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto. Na okoliczność szkód Zamawiającego, przekraczających wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega w Umowie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Na podstawie Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w określonych przypadkach.