Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Projekt Echo – 136 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kielcach („Zamawiający”) a konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent (lider konsorcjum) oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (partner konsorcjum)(łącznie „Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie stanu surowego kompleksu mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Ordona („Zadanie”).

Wynagrodzenie za wykonanie Zadań ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 36.668.000,00 PLN netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zrealizowaniu określonych w Umowie etapów Zadania. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się zrealizować Zadanie w terminie do 15 stycznia 2021 roku.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wniesie Zamawiającemu kaucję na poczet usunięcia wad, gwarancję należytego wykonania Umowy oraz na okres rękojmi i gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę, ich łączna wartość nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia. W umowie zawarto możliwość nałożenia kary umownej w wysokości 7,5% wynagrodzenia na Wykonawcę lub na Zamawiającego w związku z odstąpieniem przez drugą ze stron od Umowy, spowodowanym wymienionymi w Umowie przesłankami. Na okoliczność szkód Zamawiającego, przekraczających wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega w Umowie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 100% wynagrodzenia Wykonawcy.    

Na podstawie Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy rękojmi na okres 36 miesięcy oraz udzieli stosownych gwarancji na okres od 3 do 11 lat, w zależności od przedmiotu gwarancji.  

Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego oraz Wykonawcę w określonych przypadkach oraz prawo do zawieszenia w związku z decyzją Zamawiającego części lub całości realizacji Zadania.