Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku („Zamawiający”) a Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jako liderem konsorcjum („NN”) oraz Przedsiębiorstwem Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach jako partnerem konsorcjum (łącznie jako „Wykonawca”) zawarta została umowa mająca za przedmiot realizację zadania pod nazwą: „Terminal naftowy w Gdańsku II etap dla PERN S.A. z siedzibą w Płocku” („Kontrakt”).

Cena Kontraktu za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu ma charakter ryczałtowy i wynosi 326.890.000 PLN netto („Cena Kontraktu”). Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru etapów realizacji Kontraktu. Wykonawca może ubiegać się o jednorazową zaliczkę na poczet Ceny Kontraktu w wysokości do 20% Ceny Kontraktu brutto. NN przypada 69,3% Ceny Kontraktu.

Wykonawca zobowiązał się doprowadzić do zakończenia realizacji przedmiotu Kontraktu w terminie 21 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu.

Kontrakt przewiduje kary umowne m.in.: (i) za niedotrzymanie przez Wykonawcę oznaczonych w Kontrakcie terminów dot. kamieni milowych w wysokości 0,02% Ceny Kontraktu za każdy dzień opóźnienia, (ii) za niedotrzymanie przez Wykonawcę daty zakończenia Kontraktu w wysokości 0,05% Ceny Kontraktu za każdy dzień opóźnienia, (iii) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów innych niż kamienie milowe w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia, (iv) za niedotrzymanie terminu przystąpienia do usunięcia wady w wysokości 0,002% Ceny Kontraktu za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna łączna kwota kar umownych wskazanych w pkt (i) – (iv) nie może przekroczyć 10% Ceny Kontraktu. Maksymalna łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów opisanych w Kontrakcie (za wyjątkiem kary za odstąpienie) nie może przekroczyć 20% Ceny Kontraktu. Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kary umownych maksymalnie do wysokości 100% Ceny Kontraktu.

Odpowiedzialność stron jest oparta na zasadach ogólnych. Ponadto, Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym podwykonawców, wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w wysokości 10% Ceny Kontraktu w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych albo uiszczenia go w środkach pieniężnych na rachunek Zamawiającego. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do uzyskania zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości kwoty przekazanej zaliczki.

Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Kontraktu wynosi 60 miesięcy od daty podpisania odpowiedniego protokołu przyjęcia lub protokołu odbioru końcowego w zależności od przedmiotu gwarancji.

Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od Kontraktu kiedy Wykonawca wykonuje obowiązki przewidziane w Kontrakcie w sposób rażąco wadliwy lub sprzeczny z Kontraktem. W konsekwencji odstąpienia Zamawiający ma możliwość żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30% Ceny Kontraktu. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Kontraktu m.in. w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą części Ceny Kontraktu lub okres wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego przekroczy 90 dni.

Pozostałe postanowienia Kontraktu są typowe dla umów tego typu.

Jednocześnie, pomiędzy Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz Przedsiębiorstwem Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach zawarta została umowa konsorcjum, która reguluje zasady współpracy stron przy realizacji Kontraktu.