Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 79/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 27 września 2010 r. Polimex-Mostostal S.A. zawarł Umowę z firmą Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o. reprezentującą Gminę Miasta Gdańsk , na budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Całkowita wartość kontraktu netto: 128.383.768,65 PLN

Termin realizacji: 27.09.2010 – 26.09.2013

 

Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu: 5% całkowitej wartości kontraktu brutto (7.831.409,89 PLN) ważne do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Świadectwa Wykonania.

 

Zabezpieczenie usunięcia usterek: 1,5% całkowitej wartości kontraktu brutto (2.349.422,97 PLN) ważne do dnia upływu 58-miesięczego okresu gwarancji i rękojmi.

 

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% całkowitej wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia.

 

Łączna wysokość kary nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości kontraktu brutto.

 

Kryterium, według którego umowa została uznana za znaczącą umowę to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna:    §5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §9 oraz §2 ust.1 pkt 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209 poz. 1744).