Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 80/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 4 października 2010 roku otrzymał podpisaną przez Bank Millennium S.A. Umowę faktoringową.

Przedmiotem zawartej umowy jest skup wierzytelności od Gminy Miejskiej Kraków w maksymalnej kwocie do 83.300.000 zł, w maksymalnym cyklu rozliczeniowym do 31.03.2013 roku.

Prowizja oraz zabezpieczenia dla Umowy faktoringowej zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Powyższa umowa zwiększa zaangażowanie Polimex-Mostostal S.A. w instrumenty o charakterze kredytowym (dwie umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowa o linię na gwarancje bankowe, umowa o linię na akredytywy dokumentowe), udzielone Spółce przez Bank Millennium S.A., do łącznej kwoty 253.300.000 zł.

Kryterium, według którego umowy zostały uznane za znaczące to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).