Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 95/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 22 grudnia 2010 r. podpisana została umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu  ograniczonego pn: „Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65” przez Zamawiającego: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa.

Stroną umowy jest Konsorcjum w składzie: 

1. Lider    :  Polimex – Mostostal S.A., Warszawa,

2. Partner :  MSF ENGENHARIA S.A., Lizbona ( Portugalia ),

3. Partner :  MSF Polska Sp. z o.o., Warszawa,

4. Partner :  DOPRASTAV a. s., Bratysława ( Słowacja ),

5. Partner :  Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Pietrzykowice

Udział Polimex-Mostostal S.A. w pracach i wynagrodzeniu wynosi 25 % całości.

Wartość umowy:

Wartość umowy brutto:   1 158 689 880,68  złotych, (słownie złotych: jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt osiem groszy),

Wartość umowy netto: 949 745 803,84 złotych, (słownie złotych dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze).

 

Okres gwarancji jakości jakiego udzielił Wykonawca :

- Dokumenty Wykonawcy - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Dokumentów Wykonawcy;

Roboty -  60 miesięcy, liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.

 

Okres realizacji :  32 miesiące od daty zawarcia Umowy w tym:

–         opracowanie projektu budowlanego, zatwierdzenie i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – 13 miesięcy

–         realizacja robót – 19 miesięcy.

Do czasu realizacji wlicza się również okresy zimowe.

Kryterium, według którego umowa została uznane za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).