Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 36/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 8 czerwca 2011 r. Spółka podpisała ze Spółką Projekt Echo – 55 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach umowę o Generalne wykonanie obiektu Centrum Handlowego „Olimpia” w Bełchatowie.

 Ustalone przez Strony ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 80.300.000,00 zł netto.

Strony ustaliły ponadto, iż łączna wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.