Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 28/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                              

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2020 r. Spółka jako kredytobiorca oraz Bank of China (Luxembourg) S.A. reprezentowany przez Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”) jako kredytodawca zawarli umowę kredytową („Umowa”).

Na podstawie Umowy Bank przyznał Spółce kredyt nieodnawialny w kwocie 80.762.500 złotych. Udostępnienie przez Bank kredytu uwarunkowane jest spełnieniem opisanych w Umowie warunków obejmujących w szczególności dostarczenie dokumentów dotyczących zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy. Zabezpieczenia Umowy stanowią: (i) przelew wierzytelności Spółki wobec Enea Wytwarzanie sp. z o.o. („Zamawiający”) w zakresie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, złożonego w formie pieniężnej na okres rękojmi („Kaucja Kozienice”) do kontraktu, o zawarciu którego Spółka informowała Raportem bieżącym nr 80/2012 z dnia 21 września 2012 r. („Kontrakt Kozienice”), (ii) kaucja w wysokości 10% kwoty kredytu udzielanego na podstawie Umowy, oraz (iii) dobrowolne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji.

Ostateczna data spłaty kredytu pod Umową została określona na dzień 15 lutego 2021 r. i jest skorelowana z kontraktowym terminem zapadalności Kaucji Kozienice, której spływ przeznaczony będzie na spłatę kredytu udzielonego na mocy postanowień Umowy. W efekcie, w wymiarze ekonomicznym przedmiotowa Umowa umożliwia Spółce wcześniejsze uzyskanie dostępu do środków stanowiących ekwiwalent Kaucji Kozienice, która zgodnie z postanowieniami Kontraktu Kozienice zostanie zwolniona przez Zamawiającego po upływie okresu rękojmi.

Środki z tytułu udzielonego na podstawie Umowy kredytu, Spółka może wykorzystać na finansowanie działalności bieżącej. Stopa oprocentowania kredytu za każdy okres odsetkowy jest stopą oprocentowania w stosunku rocznym, która jest sumą obowiązującej marży i stopy bazowej (opartej na WIBOR).

Umowa opiera się na międzynarodowym standardzie stosowanym przy tego typu transakcjach. Spółka przyjęła na siebie typowy zakres obowiązków, zasadniczo tożsamy z dotychczas wiążącą Spółkę dokumentacją finansowania, w tym Spółka ma wobec Banku obowiązki informacyjne dotyczące m. in. dostarczania informacji na temat sprawozdań finansowych oraz innych istotnych zdarzeń w szczególności dotyczących realizacji Kontraktu Kozienice. Umowa przewiduje również m.in. ograniczenia dotyczące zmian przedmiotu działalności, obrotu kluczowymi składnikami majątku i przedmiotem zabezpieczeń, a także dotyczące wypłat dywidendy, udzielania pożyczek do podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki, obowiązku utrzymania dodatnich kapitałów własnych.

W przypadku wskazanych naruszeń Umowy, Bankowi przysługuje standardowy zakres uprawnień w tym m.in. ma prawo do wypowiedzenia Umowy lub wstrzymania udzielania finansowania w zakresie niewykorzystanych środków.