Zawarcie umowy i wystawienie gwarancji bankowej

Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                             

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PKO BP”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest wystawienie na zlecenie Spółki gwarancji bankowej zwrotu zaliczki w obrocie krajowym Gwarancja, w związku z realizacją przez Spółkę, w konsorcjum General Electric Global Services GmbH z siedzibą w Szwajcarii oraz General Electric International Inc. z siedzibą w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie, kontraktu na „Budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra” („Kontrakt”). Zgodnie z warunkami Umowy, PKO BP wystawił Spółce Gwarancję na kwotę 47.360.495,98 PLN, ważną do dnia 31 marca 2023 roku.

Zgodnie z Umową, wierzytelności PKO BP zostały zabezpieczone: (i) przelewem na rzecz PKO BP wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu Kontraktu, (ii) zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego, dotyczących rachunku projektowego otwartego na potrzeby obsługi Kontraktu; oraz (iii) zastawem finansowym na środkach pieniężnych oraz roszczeniach o wypłatę środków pieniężnych, w tym z lokat na rynku pieniężnym z rachunku projektowego otwartego na potrzeby obsługi Kontraktu. Ponadto, Spółka zobowiązała się do złożenia w terminie 14 dni od zawarcia Umowy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Kwota każdego z wymienionych powyżej zabezpieczeń wynosi maksymalnie 71.040.743,00 PLN. Zgodnie z postanowieniami Umowy katalog zabezpieczeń w okresie po wystawieniu Gwarancji może zostać rozszerzony po spełnieniu przesłanek przewidzianych w Umowie.