Zawarcie ugody dotyczącej waloryzacji Ceny Kontraktu

Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne                                

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., nr 22/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oraz 31/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z realizacją kontraktu z dnia 29 czerwca 2017 r. na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie („Kontrakt”), pomiędzy PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") a Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH z siedzibą w Niemczech, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. z siedzibą w Japonii, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. z siedzibą w Londynie oraz Spółką jako członkami konsorcjum (łącznie jako "Wykonawca") doszło do zawarcia ugody („Ugoda”). Przedmiotem Ugody jest waloryzacja Ceny Kontraktu, w związku z niemożliwym do przewidzenia, w chwili składania oferty, wzrostem kosztów jego realizacji. W wyniku Ugody Cena Kontraktu zostanie podwyższona o kwotę 29,2 mln PLN netto, w tym część podwyższenia Ceny Kontraktu przypadająca Spółkę, która wyniesie 19,6 mln PLN netto. Wykonawca oraz Zamawiający wyrazili wolę, aby niezwłocznie po zawarciu Ugody mediator, przed którym Ugoda została zawarta, złożył do właściwego sądu powszechnego, protokół z przebiegu mediacji wraz z załączoną do niego Ugodą celem zatwierdzenia.