Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 38/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 27 czerwca 2011 r. spółka zależna od Emitenta, działająca pod firmą TORPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podpisała jako Partner Konsorcjum umowę z FEROCO S.A. z siedzibą w Poznaniu - Liderem Konsorcjum.

Przedmiotem umowy jest ustalenie zakresu robót TORPOL Sp. z o.o. oraz zasad rozliczeń między członkami Konsorcjum przy realizacji kontraktu, zawartego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, Odcinek Ciechanów – Mława od km 99,450 do km 131,100. LOT A – stacje: Konopki, Mława. LOT B – szlaki: Ciechanów – Konopki, Konopki – Mława, w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Ciechanów”, o którym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 17/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

Wartość robót wynosi: netto 121.837.669,83 zł, brutto 149.860.333,89 zł.

Termin wykonania robót – 24 marca 2013 r.

Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie wykonania kontraktu wynosi 10% ceny kontraktowej brutto. Zamawiający nie może dochodzić odszkodowania za opóźnienie wykonania kontraktu przewyższającego powyższe kary umowne. Umowa przewiduje ponadto zapłatę odszkodowania za przekroczenie czasu zamknięć torowych w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w wyniku tego przekroczenia.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.

W okresie 12 miesięcy TORPOL Sp. z o.o. podpisała z FEROCO S.A. trzy umowy (w jednej z nich FEROCO S.A. występuje jako odbiorca usług, zaś w dwóch pozostałych jako ich dostawca), z których największą jest umowa opisana powyżej. Łączna wartość netto zawartych umów wynosi 194.149.036,29 zł.