Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 49/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2011 r. spółka zależna od Emitenta, działająca pod firmą TORPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podpisała umowę z Trakcja- Tiltra S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Podłęże - Bochnia w km 16,000 – 39,000 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

Wartość kontraktu wynosi: netto 290.287.460,00 zł (brutto 357.053.575,80 zł)

Termin wykonania robót – 31 grudnia 2013 r.

Okres gwarancji za wady wynosi 1 rok.

Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15% ceny brutto, jednakże Zleceniodawca może się domagać odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy opisanej powyżej, Torpol Sp. z o.o. zawarł z Trakcja – Tiltra S.A. trzy umowy na łączną wartość netto 293.096.560,00 zł. Największą umową jest umowa zaprezentowana powyżej.