Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A i serii B

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 152/2014 z dnia 2 października 2014 roku, nr 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku oraz nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu z obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 500 tys. PLN („Obligacje Serii A”) oraz obligatariuszem wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. PLN („Obligacje Serii B”) porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji Obligacji Serii A („WEO Serii A”) oraz warunki emisji Obligacji Serii B („WEO Serii B”). Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO Serii A z Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. oraz Bankowym Towarzystwem Kapitałowym S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu Obligacji Serii A, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 80 Obligacji Serii A przypadający na 31 lipca 2020 r. został przesunięty na dzień 31 października 2020 r. Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO Serii B z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu Obligacji Serii B, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 292 Obligacji Serii B przypadający na 31 lipca 2020 r. został przesunięty na dzień 31 października 2020 r. Pozostałe postanowienia WEO Serii A i WEO Serii B nie uległy zmianie. Wskazane powyżej zmiany WEO Serii A i WEO Serii B stanowią element realizacji szerszej strategii Emitenta mającej na celu optymalizację warunków i struktury finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.