Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 42/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd „Polimex-Mostostal” SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum SBB ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (lider konsorcjum), Spółką oraz Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta) („PxE”) („Wykonawca”) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie („Zamawiający”) („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest: „Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra” w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra („Zadanie”).

Wynagrodzenie za wykonanie Zadania wynosi 199,3 mln złotych netto. Wynagrodzenie za realizację Zadania przypadające na PxE i PxM wyniesie łącznie nie mniej niż 41 mln złotych i nie więcej niż 75 mln złotych netto i zostanie ustalone pomiędzy Wykonawcami po finalnym potwierdzeniu zakresu prac w ramach konsorcjum. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatność wynagrodzenia następuje po wykonaniu określonych w Umowie etapów Zadania.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się wykonać Zadanie w terminie do 17 września 2021 r.

Na podstawie Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres od 36 do 120 miesięcy w zależności od przedmiotu Zadania objętego gwarancją. Okres gwarancji jakości dla odpowiedniej części przedmiotu gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania do eksploatacji danej instalacji. Niezależnie od udzielenia gwarancji jakości Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi, na okres 36 i 52 miesięcy rozpoczynający się w dniu podpisania protokołu przekazania do eksploatacji danej instalacji.

Umowa przewiduje kary umowne m.in. za (i) opóźnienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w oddaniu etapów Zadania, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień takiego opóźnienia, przy czym kara ta będzie obliczana oddzielnie dla poszczególnych instalacji; (ii) przekroczenie czasu postoju bloku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,075 % wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia, przy czym kara ta będzie obliczana oddzielnie dla poszczególnych bloków; (iii) opóźnienia Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdą rozpoczętą dobę takiego opóźnienia w usunięciu wad; (iv) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po drugiej stronie, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto. Łączny limit wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto z Umowy. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego netto, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę należną z tytułu nałożenia kary umownej z kwotą wynagrodzenia. Umowa przewiduje mechanizm wykonawstwa zastępczego w przypadku nienależytego wykonania Umowy, w szczególności opóźnienia. Maksymalna odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej przez Wykonawcę umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa oraz do odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 i art. 436 kodeksu cywilnego.

Celem zabezpieczenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, powstałych w związku z realizacją Umowy, Wykonawca jest zobowiązany: (i) przedstawić Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub (ii) złożyć zabezpieczenie w środkach pieniężnych, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z terminem ważności do upływu 30 dnia od podpisania przez strony protokołu przekazania do eksploatacji ostatniej z wykonanych instalacji. W okresie rękojmi zabezpieczenie powinno być wniesione w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia obowiązującego w okresie realizacji Zadania.

Zamawiający jest zobligowany do ubezpieczenia prac budowlano-montażowych (CAR/EAR), natomiast Wykonawca jest zobowiązany m.in. do ubezpieczenia maszyn oraz OC do łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 20.000.000 złotych.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w części, w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia oraz może odstąpić od Umowy w całości lub części w wypadkach gdy m.in.: (i) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymał realizację Zadania przez okres dłuższy niż 30 dni i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, nie podjął realizacji, (ii) przedmiot umowy nie osiągnął gwarantowanych parametrów technicznych, (ii) wykonawca opóźnia się z wykonaniem etapu Zadania powyżej 15 dni, i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego dodatkowy termin wykonania, nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona go w dodatkowym terminie lub termin ten bezskutecznie upłynął. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z wypłatą wynagrodzenia o więcej niż 60 dni i nie dokonał zapłaty pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy wyznaczającego mu dodatkowy termin do zapłaty.

Postanowienia Umowy dotyczące zatrudnienia podwykonawców i sposobu zawierania umów podwykonawczych, zmian wysokości wynagrodzenia, zasad rozliczania wynagrodzenia, zaliczki i zabezpieczenia jej zwrotu, praw autorskich oraz możliwości odstąpienia są typowe dla umów tego rodzaju.

W związku z Umową pomiędzy SBB ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jako liderem konsorcjum, Emitentem oraz PxE została zawarta umowa konsorcjum, która reguluje m.in. (i) sposób reprezentacji konsorcjum, (ii) sposób zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia, (iii) zasady odpowiedzialności stron, (iv) sposób wykonywania Umowy. Umowa konsorcjum jest typowa dla umów tego rodzaju.