Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 37/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. z siedzibą w Jokohamie w Japonii („Zleceniobiorca”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie i dostawa kompletnego układu wyprowadzenia spalin na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” wraz z usługami towarzyszącymi, tj. nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniem szkolenia. Przedmiot Umowy nie obejmuje montażu układu. Umowa przewiduje podpisanie protokołu przyjęcia układu wyprowadzenia spalin do eksploatacji w dniu 31 października 2022 r.  

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 22.600.000,00 EURO netto. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy w częściach, w związku z realizacją kolejnych etapów przedmiotu Umowy. W Umowie przewidziano wypłatę Zleceniobiorcy zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia. 

Umowa przewiduje, że Zleceniobiorca będzie zobowiązany w określonych przypadkach do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych, których maksymalna łączna wysokość będzie mogła wynieść 30% wynagrodzenia netto. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze stron Umowy wynikająca lub związana z jej realizacją, ograniczona jest do kwoty 100% wynagrodzenia brutto.

W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki mogących wyniknąć w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Zleceniobiorcę przewidziano ustanowienie przez Zleceniobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia netto.

Zleceniobiorca udzieli na przedmiot Umowy gwarancji podstawowej, wynoszącej 25 miesięcy oraz wydłużonej, wynoszącej 61 miesięcy w zakresie wybranych elementów przedmiotu Umowy.

W określonych wypadkach, Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy przez Spółkę lub Zleceniobiorcę.