Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Biurem Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” S.A. z siedzibą w Katowicach („Zleceniobiorca”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich dla kontraktu pn. "Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra” („Kontrakt”) wraz z infrastrukturą i niezbędnymi przyłączami oraz wyburzeniami, a także pełnienie funkcji generalnego projektanta i nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Kontraktu przez Spółkę. Okres wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania i kończy w dniu 11 grudnia 2023 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy składa się z części zryczałtowanej, której wysokość została ustalona na kwotę 40.843.375,00 PLN netto oraz ceny obmiarowej która na dzień zawarcia umowy została oszacowana na 62.000,00 PLN. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych w przypadkach określonych w Umowie, jednakże łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia netto. Całkowita łączna odpowiedzialność stron Umowy nie przekroczy 100% kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia netto, strony wyłączyły odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Umowa przewiduje możliwość, w określonych przypadkach, odstąpienia od niej, przez każdą z jej stron.