Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Siemens AG z siedzibą w Berlinie i w Monachium w Niemczech („Zleceniobiorca”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie i dostawa przez Zleceniobiorcę zestawu generatora turbiny parowej, podgrzewaczy wody zasilającej oraz części zamiennych na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym ostatnia dostawa zaplanowana jest na dzień 15 września 2021 r. 

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 17.457.000,00 EURO netto. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy w częściach, w związku z realizacją kolejnych etapów przedmiotu Umowy. W Umowie przewidziano wypłatę Zleceniobiorcy zaliczki w wysokości 7% wynagrodzenia. 

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych w przypadkach określonych w Umowie, do maksymalnej łącznej wysokości 10% wynagrodzenia, nie wliczając w to kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zleceniobiorcę od Umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności ponosi Zleceniobiorca. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze stron Umowy wynikająca lub związana z jej realizacją, ograniczona jest do kwoty 100% wynagrodzenia.

W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki mogących wyniknąć w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Zleceniobiorcę przewidziano ustanowienie przez Zleceniobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia netto.

Zleceniobiorca udzieli na przedmiot Umowy gwarancji podstawowej, wynoszącej 24 miesiące oraz wydłużonej, wynoszącej 60 miesięcy w zakresie wybranych elementów przedmiotu Umowy.

W określonych wypadkach, Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy przez Spółkę lub Zleceniobiorcę.