Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                 

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Zleceniobiorca”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę projektu podstawowego oraz dokumentacji wykonawczej, prefabrykacja i dostawa kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami, części konstrukcyjnej i elektrycznej kotła oraz części AKPiA na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”, a także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym ostatnia dostawa zaplanowana jest na dzień 10 października 2021 r., a przekazanie dokumentacji powykonawczej do dnia 15 grudnia 2022 r. 

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 179.900.000,00 PLN netto. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy w częściach, w związku z realizacją kolejnych etapów przedmiotu Umowy. W Umowie przewidziano wypłatę Zleceniobiorcy zaliczki w wysokości 9% wynagrodzenia, rozliczanej w drodze zaliczenia części zaliczki na poczet każdej kolejnej płatności za etap realizacji przedmiotu Umowy. 

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych w przypadkach określonych w Umowie. Łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. W ramach Umowy, całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy została ograniczona do kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia, z wyłączeniem utraconych korzyści, strat i szkód które mogą zostać poniesione przez Spółkę w związku z Umową, wynikających z umyślnego działania Zleceniobiorcy

W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki mogących wyniknąć w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Zleceniobiorcę przewidziano ustanowienie przez Zleceniobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia netto.

Zleceniobiorca udzieli na przedmiot Umowy gwarancji podstawowej, wynoszącej 24 miesiące oraz dodatkowej, wynoszącej 60 miesięcy w zakresie wybranych elementów przedmiotu Umowy.

W określonych wypadkach, Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy przez Spółkę lub Zleceniobiorcę.