Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez Emitenta.

Raport bieżący nr 27/2024

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                      

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach („Podwykonawca”) umowę podwykonawczą kompleksowej dostawy eksportowych systemów kablowych („Umowa”) na potrzeby Zadania (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.), którego przedmiotem jest budowa przyłącza lądowego (część liniowa i stacyjna) wraz z okablowaniem dla MFW Baltica-2. Wynagrodzenie Podwykonawcy z tytułu Umowy ma charakter ryczałtowy, wyniesie 119,2 mln PLN netto („Wynagrodzenie”) i płatne będzie w częściach stosownie do realizacji przewidzianych Umową etapów. Realizacja usług i dostaw na podstawie Umowy będzie przebiegać według przyjętego harmonogramu, zgodnie z którym ostatnia dostawa nastąpi do dnia 15 marca 2026 r. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowić będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa w wysokości 10% Wynagrodzenia, a zabezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji stanowić będzie analogiczny instrument w wysokości 5% Wynagrodzenia. W określonych w Umowie przypadkach Spółka będzie uprawniona do naliczenia kar umownych, których suma może wynieść łącznie do 30% Wynagrodzenia, bądź w razie stwierdzenia rażącego niedbalstwa Podwykonawcy – do 40% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia przez Emitenta od niej w określonych przypadkach.