Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną.

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że podmiot zależny od Emitenta - Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach zawarł umowę na dostawę cynku w 2020 roku („Umowa”) z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim. Na cenę poszczególnych dostaw cynku składać się będzie część wyliczona na bazie średniej notowań Cash Seller&Settlement cynku Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exchange, „LME”) oraz stała, ustalona przez strony Umowy kwota za każdą tonę tego surowca. Szacowana wartość Umowy powinna wynieść nie więcej niż 17,9 mln USD netto. Zarząd podkreśla, że z uwagi na element wyliczenia ceny tj. wartość notowań cynku na LME, nie jest możliwe dokładne wskazanie wartości Umowy w chwili jej zawarcia. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane w polskich złotych, przy przeliczeniu z USD według średniej arytmetycznej średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dni roboczych w okresie kwotacji. Do Umowy zastosowanie mają warunki Incoterms 2010.