Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy VEOLIA Energia Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”), w skład którego wchodzą: Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna Emitenta, jako lider konsorcjum), Emitent (jako partner konsorcjum) oraz Energomontaż-Północ-Bełchatów sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu (spółka zależna Emitenta, jako partner konsorcjum). Przedmiotem Umowy jest budowa w formule „pod klucz” systemu akumulacji ciepła w EC Karolin („Zadanie”), obejmująca kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia, a zakończenie ostatniego z etapów realizacji Zadania – przekazanie do eksploatacji, nastąpi do dnia 10 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie Zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 35.978.469,00 PLN netto („Wynagrodzenie”). Płatność Wynagrodzenia będzie następowała częściami po pomyślnym zakończeniu poszczególnych etapów realizacji Zadania.

Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy, na okres 2 lat od dnia przekazania do eksploatacji, gwarancji trwałości oraz gwarancji utrzymania poziomu wybranych parametrów.

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję należytego wykonania umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto w jednej lub kilku ustalonych z Zamawiającym formach. Tytułem zabezpieczenia wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w okresie gwarancji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż do dnia zakończenia pomiarów gwarancyjnych w jednej lub kilku ustalonych z Zamawiającym formach, zabezpieczenie gwarancji jakości w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.

W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za opóźnienia oraz niedotrzymanie parametrów gwarantowanych. Umowa przewiduje limitację kar umownych: limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych za opóźnienia wynosi 10% Wynagrodzenia netto, z tytułu kar umownych za niedotrzymanie poziomów parametrów wynosi 20% Wynagrodzenia netto, a łączna suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia brutto. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionych przez stronę szkód, ma ona prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone zyski i korzyści, szkody pośrednie, utratę możliwości eksploatacji, koszty mocy zastępczej, koszty kapitałowe lub utracone kontrakty, chyba że taka strata lub szkoda została spowodowana oszustwem lub umyślnym działaniem lub zaniechaniem.

Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w przypadkach, m.in. zaistnienia siły wyższej czy określonych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.