Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że pomiędzy PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) a Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH z siedzibą w Niemczech jako liderem konsorcjum, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. z siedzibą w Japonii, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. z siedzibą w Londynie oraz Spółką jako członkami konsorcjum, (łącznie jako „Wykonawca”) zawarty został aneks do umowy mająca za przedmiot dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie („Kontrakt”).

Aneks został zawarty w wyniku rozszerzenia przedmiotu Kontraktu i w konsekwencji m.in. zwiększył Cenę Kontraktu (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku) o kwotę 29.715.200,00 PLN i 67.700,00 EUR, przy czym Spółce przypada z tej kwoty 5.426.300,00 PLN. Ponadto, Aneks wydłużył okres do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji.  

Zgodnie z aneksem Cena Kontraktu wynosi 1 018 831 648,84 PLN (słownie: jeden miliard osiemnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem i 84/100 złotych) i 112 022 030,89 EUR (słownie: sto dwanaście milionów dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści i 89/100 euro).

Wykonawca zobowiązał się doprowadzić do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji w terminie 37 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu.