Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 1/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                                      

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („ERGO Hestia”) aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. („Umowa”), na mocy którego łączna suma gwarancyjna z tytułu gwarancji wystawianych w ramach Umowy zostaje podwyższona z 20.000.000,00 PLN do 83.000.000,00 PLN („Limit”). Limit przysługujący Spółce na podstawie Umowy ma charakter odnawialny i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. W ramach Umowy Spółka jest uprawniona wnioskować o gwarancje ubezpieczeniowe z okresem ważności do 84 miesięcy od daty wystawienia.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń ERGO Hestia stanowią weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi. W przypadkach określonych Umową ERGO Hestia może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

ERGO Hestia może wypowiedzieć Umowę w przypadku nienależytego wywiązywania się Emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności i) niezłożenia wymaganych Umową zabezpieczeń, ii) niezaspokojenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności ERGO Hestia z tytułu Umowy, iii) naruszenia innych zobowiązań Spółki z tytułu Umowy.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.